POMOC PRAWNA

Formy świadczonej pomocy

Formy świadczonej pomocy prawnej

obsługa stała

=

obsługa doraźna

tylko dla konkretnie zleconej sprawy

+

obsługa na odległość

w której kontakt z Klientem ograniczony jest do minimum.

Wysokość oraz forma wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu.
}

System godzinowy

Należy do najbardziej popularnych zasad rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową, które stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki za godzinę. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

Z

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie.

W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:
linia-prawnik-brąz biel
l

Bieżąca obsługa prawna

system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, która dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta. System pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, gdyż w ostatecznym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym,

l

Wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych

 system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców mających problemy z wyegzekwowaniem  należnych im świadczeń w ramach bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala naszym Klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.

l

Wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe

W ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania

logotyp-MW

ul. Zdrojowa 16/X, 57-350 Kudowa-Zdrój
ul. Słoneczna 8, 58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Wojska Polskiego 18/9, Bystrzyca Kłodzka
ul. Okrzei 11/2, 57-300 Kłodzko